اثر حرکت هوا بر روی شرایط محصول (Effect of air circulation on product condition)


همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید برای انتقال گرما ازمحصول به اواپراتور، گردش هوا درفضای داخل سالن سرد، لازم وضروری است. وقتیکه گردش هوا به اندازه کافی نباشد، ظرفیت اواپراتور کاهش یافته و محصول با شدت مناسبی سرد نخواهد شد که دراینصورت به رشد باکتری ها وکپک ها کمک خواهد شد.
از سوی دیگر اگر گردش هوا خیلی زیاد باشد باز هم زیان آور است. زیرا در این حالت شدت تبخیر رطوبت از سطح محصولات افزایش یافته و درنتیجه عمل رطوبت زدایی محصول بیش از حد رخ می دهد.
رطوبت زدایی بیش از حد محصول می تواند همراه ضرر وزیان باشد. زیرا این عمل باعث خراب شدن ظاهر، کیفیت وکاهش عمر محصول خواهد شد.
شدت گردش هوای مناسب درکاربردهای مختلف تغییر کرده و بستگی به عواملی نظیر رطوبت فضا، نوع محصول، و مدت زمان نگهداری آن خواهد داشت. از نظر شرایط محصول، گردش هوا و رطوبت فضا رابطه نزدیکی با هم دارند.
کم بودن گردش هوای دارای همان اثری است که رطوبت بالا بر روی محصول دارد. در حالیکه گردش هوای خیلی زیاد، همان اثر رطوبت پائین را ایجاد می نماید.
در برخی مواقع تعیین اینکه فساد محصول دریک کاربرد خاص، توسط گردش هوای ناقص و یا شرایط رطوبت کم روی می دهد، مشکل خواهد بود. اکثرا شرایط محصول به تلفیقی از اثرات رطوبت وگردش هوا بستگی دارد.
نوع محصول و مقدار سطح آزاد آن بایستی هنگام تعیین شدت گردش هوای لازم، مورد توجه قرار گیرند. بعضی از محصولات مانند گل ها وسبزیجات نسبت به محصولات دیگر به وسیله گردش هوای بیش از حد، آسانتر خراب و فاسد شده و بایستی ملاحظات خاص را درمورد آنها در نظر گرفت.
از آنجاییکه لاشه های گوشت دارای سطح آزاد بیشتری نسبت به قطعات کوچکتر نظیر ران ها می باشند، لذا نسبت به کاهش وزن و فاسد شدن مستعدتر بوده و بدین جهت بایستی سرعت هوا برای گردش روی آنها پائین تر باشد.
درمواردیکه محصولات در ظروف آب بندی شده نگهداری شوند، محصولات تحت تاثیر سرعتهای زیاد هوا قرار نگرفته و بدین لحاظ می توان در این موارد برای دستیابی به ماکزیمم اثر سرمایشی، شدت گردش هوا را دریک سطح نسبتاً بالایی نگاه داشت.
سرعت های پیشنهادی برای هوای داخل سالن های نگهداری انواع محصولات درجداول فصل محاسبات بار سرمایی ارائه شده است که می توان ازاین مقادیر پیشنهادی هنگام طراحی سردخانه ها استفاده کرد.

Joomla templates by a4joomla