بارکندانسور (Condenser load)
کل گرمایی که بایستی در قسمت کندانسور یک سیکل تبرید از آن خارج شود برابر مجموع گرمای جذب شده در اواپراتور و انرژی گرمایی معادل با کارکمپرسور می باشد.
از آنجایی که کار تراکم به نسبت تراکم سیکل بستگی دارد. لذا مقدار گرمای خارج شده در کندانسور با شرایط کارکرد سیستم تغییر می کند.
همچنین گرمای تراکم می تواند با طرح کمپرسور تغییر کند. مثلاً گرمای تراکم برای یک کمپرسور بسته که با قسمت مکش خود خنک می شود بزرگتر ازگرمای تراکم یک کمپرسور نوع باز می باشد زیرا گرمای اضافی موتور توسط گاز مبرد جذب می شود.
بعضی از سازندگان کمپرسورها مقدار گرمایی که بایستی توسط کندانسور انتفال یابد را تحت علامت T.H.RRejection   (Total Heat) مشخص می نمایند که در اینصورت بایستی ازاین مقادیر برای انتخاب کندانسور استفاده شود.
اگر این اطلاعات کمپرسور وجود نداشت می توان بارکندانسور را به وسیله رابطه زیر بصورت تقریبی بدست آورد.

 

 

Joomla templates by a4joomla