ظرفیت کندانسور ( Condenser capacity )


ازآنجایی که انتقال حرارت از دیواره های کندانسور به وسیله هدایت صورت می گیرد ، ظرفیت کندانسور را می توان ازمعادله زیر تعیین کرد .

 

Joomla templates by a4joomla