کندانسورهای هوایی (Air-Cooled Condensers)


حرکت هوا به روی کویل های یک کندانسور هوایی می تواند بصورت جابجایی طبیعی و یا از طریق عمل یک فن صورت گیرد.
اگر گردش هوای کندانسور از طریق جابجایی طبیعی صورت گیرد، مقدار هوای در حال گردش کم بوده و در نتیجه سطح تقطیر نسبتاً بزرگی لازم خواهد بود.
از آنجایی که ظرفیت کندانسورهای هوایی با جابجایی طبیعی محدود است، لذا از آنها در کاربردهای کوچکی نظیر یخچال و فریزرهای خانگی استفاده می نمایند.
این نوع کندانسورها معمولاً از نوع لوله ای فین دار بوده و فاصله بین فین ها طوری است که در مقابل جریان طبیعی هوا دارای کمترین مقاومت باشند.
کندانسورهای هوا خنک با جریان اجباری مجهز به یک یا چند فن می باشند. این فن ها یک جریان اجباری هوا را به روی کندانسور ایجاد می نمایند.
این نوع کندانسورها بر اساس موقعیت نصب آنها نسبت به کمپرسور، به دو دسته مختلف تقسیم بندی می شوند.
نوع اول آنهایی می باشند که همراه کمپرسور به روی یک شاسی نصب شده ( Chassis – mounted ) و تشکیل پکیجی از واحد تقطیر کننده ( Condensing Unit ) را می دهند . یک نمونه از این کندانسورها در شکل زیر بر روی یک واحد تقطیر کننده متحرک نشان داده شده است .

نوع دوم این کندانسورها آنهایی هستند که محل نصب آنها دورتر از محل نصب کمپرسور سیستم بوده (remote air-cooled condenser) و بصورت مجزا در داخل و یا خارج ( در محیط آزاد ) موتورخانه نصب می گردد.
در صورتی که کندانسور در داخل موتورخانه نصب شده باشد بایستی برای تغذیه کافی هوای خارج به کندانسور توجه لازم را نمود .
اگر در داخل موتورخانه لوازم گرمازایی نظیر دیگها وجود داشته باشند ، بایستی از کانالهای انتقال دهنده هوا از محیط خارج استفاده نمود .
به علت زیاد بودن مقدار هوای لازم ، فقط کندانسورهای هوا خنک کوچک را می توان در داخل موتورخانه نصب نمود . یک نمونه از کندانسور هوا خنک کوچک در شکل زیر نشان داده شده است

کندانسورهایی که در محیط خارج قرار می گیرند را می توان بر روی زمین ، سقف و یا دیوار نصب نمود که نصب روی سقف رایجتر است .
نمونه های نصب شده به روی سقف و دیوار به ترتیب در شکلهای (A) و ( B) نشان داده شده اند .
در تمامی مواد می بایستی کندانسور را طوری نصب نمود که بادهای تابستانی کمک به عمل فن های کندانسور نمایند.
کندانسورهای هوایی دارای طرحهای مختلفی می باشند که می توان آنها را بصورت عمودی و یا افقی نصب نمود و دارای ظرفیتها یک تا صد تن تبرید و یا بیشتر می باشند .
بعضی از آنها دارای دو یا چند مدار مبرد مجزا بوده و به همین جهت می توان از آنها در سیستمهایی که دارای چند سیستم مختلف تبرید می باشند، استفاده نمود.
مدل هایی نیز دارای مدارهای زیر سرد کننده مایع مبرد می باشند.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla