مقدار و سرعت هوا ( Air Quantity and velocity )


برای هر کندانسور هوایی یک رابطه مشخص بین اندازه سطح جریان ( face area ) آب و مقدار هوای سیرکوله شده با سرعت مشخص وجود خواهد داشت .
بهترین طرح آن است که با حداقل سرعت هوا ، یک جریان مغشوش با یک ضریب انتقال حرارت بالا ایجاد شود .
افزایش سرعت هوا باعث افزایش افت فشار جریان هوا شده و در نتیجه توان لازم فن ها افزایش غیر ضرروی خواهند داشت .
سرعت هوای عبوری از میان یک کندانسور هوایی ، تابعی از مساحت سطح جریان آن و مقدار هوای سیرکوله شده می باشد .

 

Joomla templates by a4joomla