سیستم های کندانسور آبی ( Water-cooled Condenser Systems )
سیستم هایی که مجهز به کندانسورهای آبی می باشند به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند .
دسته اول آنهایی هستند که آب خنک کننده با گذشتن از کندانسور ، به فاضلاب و یا مکانهای دیگر تخلیه شده و از آن مکرراً جهت خنک کردن کندانسور استفاده نمی شود.
شماتیک این سیستم ها در شکل نشان داده شده است .

 

دسته دوم آنهایی می باشند که آب گرم خروجی از کندانسور به برج خنک کننده ( Cooling tower ) انتقال یافته و در آنجا دوباره سرد شده و به کندانسور باز می گردد .
بدین ترتیب آب خنک کننده کندانسور در یک سیکل بسته حرکت کرده و اتلاف آب در این سیستم نسبت به دسته اول ناچیز خواهد بود .
نمای کلی این سیستم نیز در شکل نشان داده شده است .

Joomla templates by a4joomla