فهرست مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برداشت جزیی از کتاب مذکور با ذکر نام منبع ( ASA.ir ) و نام مؤلف بلا مانع می باشد.

 

 فهرست مطالب
1 پیشگفتار  21   گرمای محسوس
2 مقدمه 22   انتقال حرارت
3 مختصری از تاریخچه تبرید 23   وزن وجرم
4  تبدیل واحدها 24  دانسیته
5  سیستم SI  25   حجم مخصوص
6 سیستم MKS عملی ( صنعتی ) 26  چگالی
7 سیستم CGS ( سیستم سبک ) 27 نرخ جریان جرمی وحجمی  
8 سیستم MTS ( سیستم سنگین ) 28 دما واندازه گیری دما  
9 سیستم fps ( سیستم انگلیسی ) 29 ترمومتر
10 برخی کمیت های فرعی فیزیک 30 مقیاس های دمای مطلق  
11 طول ، سطح ، حجم ، نیرو ، انرژی ، گرما ، فشار ، توان 31 دمای اشباع وحالت اشباع  
12  حروف الفبای یونانی 32 دمای انجماد  
13  اعداد رومی 33 دمای بحرانی  
14 جدول روابط تبدیل واحدها 34 فشار 
15  ترمودینامیک 35 فشار اتمسفریک  
16   گرما و جریان گرما 36 بارومترها 
17  گرمای ویژه 37 فشارسنجها 
18  گرمای تراکم 38 مانومترها  
19 معادل مکانیکی گرما 39 گیجهای لوله بردن  
20 تغییر حالت 40 فشارهای نسبی ومطلق 

 

 

 

 فهرست مطالب

41 فشار بحرانی   61   خاصیت
42 فشار هدسیال   62  آنتالپی
43 اثرات دمابرروی فشار   63  آنتروپی
44 قانون چارلز   64   خواص متمرکز وشدتی
45 قانون بویل   65   سیستم ترمودینامیکی وحجم کنترل
46 قانون دالتون   66   سیستم کنترل بسته
47 قانون پاسکال   67   سیستم کنترل باز یا حجم کنترل
48 قانون عمومی گازها   68 سیستم ایزوله ( منزوی )
49 حرکت   69   سیستم عایق
50 سرعت  70   حالت سیستم
51 شتاب  71   تعادل ترمودینامیکی
52 نیرو-force   72   فرآیند وسیکلهای ترمودینامیکی
53 کار  73   ماده خالص
54 توان  74   دیاگرام های خواص ترمودینامیکی مواد خالص
55 اسب بخار   75   مقدار انرژی سیال
56 انرژی  76   قانون بقای انرژی ( قانون اول ترمودینامیک )
57   انرژی سینتیک ( جنبشی ) 77   فرآیند خفگی وضریب ژول تامسون
58   انرژی پتانسیل 78   تبخیر و سرمایش
59   انرژی کل خارجی 79   سیستم تبرید
60   انرژی داخلی 80   قانون دوم ترمودینامیک

 

Joomla templates by a4joomla